Keuring gescheiden prive riolering

De keuring spitst zich vooral toe op de scheiding tussen RWA (hemelwater) en DWA (afvalwater):

Daken en verharde oppervlakken mogen niet zonder meer op het DWA worden aangesloten. In eerste instantie dienen volgende stappen doorlopen te worden

(ďLadder van LansinkĒ), in volgorde van prioriteit:

 

1 Opvang in hemelwaterput voor hergebruik

2 Infiltratie op eigen terrein

3 Buffering met vertraagd lozen

4 Lozing in het RWA

CENTRAAL GEBIED (ORANJE GEARCEERD)

OF COLLECTIEF GEOPTIMALISEERD BUITENGEBIED (GROEN GEARCEERD)

Aansluitingsplicht

Als uw woning gelegen is in het centraal gebied of het collectief geoptimaliseerd buitengebied, dan is er in uw straat afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied bent u verplicht om uw afvalwater aan te sluiten op de afvalwaterriool. Hiervan kan enkel worden afgeweken als deze aansluiting dient te gebeuren via gronden van derden. In dat geval moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geÔnstalleerd worden. Een aansluiting van het afvalwater op de afvalwaterriool via een pomp is technisch haalbaar en is dus geen reden om af te wijken van de aansluitingsplicht.

 

COLLECTIEF TE OPTIMALISEREN BUITENGEBIED (GROEN)

 

Aansluitingsplicht

Als uw woning gelegen is in dit gebied, dan is er momenteel nog geen rioolaansluiting voor afvalwater aanwezig op een operationele waterzuiveringsinstallatie.
In dat geval zijn er 3 mogelijke situaties:

lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie;

lozing in een gracht;

indirecte lozing in de bodem (sterfput).

In deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien. De timing voor deze werken moet nog worden vastgelegd. In afwachting van deze collectieve afvalwaterzuivering moet het afvalwater gezuiverd worden in een septische put. Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen terrein kan u nu best al wachtleidingen voorzien om bij de aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze hierop aan te sluiten. Hiervoor kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente of rioolbeheerder.

Scheiding van afvalwater en hemelwater

De riolering die in deze zone aangelegd wordt, zal voorzien in een optimale scheiding van afvalwater en hemelwater. Hierbij moeten volgende regels gerespecteerd worden:

voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;

voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht.

Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.

Voor bestaande gebouwen dient deze scheiding van afvalwater en hemelwater ten laatste te zijn uitgevoerd op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. De technische dienst van uw gemeente of rioolbeheerder kan voor deze werken technische of financiŽle ondersteuning bieden. Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeentelijke technische dienst of de rioolbeheerder.

Waarom en hoe afvalwater en hemelwater scheiden?

Scheiding van hemelwater en afvalwater en hergebruik van hemelwater is de sleutelfactor om te komen tot een efficiŽnt en duurzaam (afval)waterbeleid. Dit zorgt immers voor:

een verdere aanvulling van de grondwatertafel, zodat onze watervoorraden gegarandeerd blijven;

een vermindering van de overstortfrequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert;

een verminderde menging van het afvalwater en proper hemelwater, zodat het onverdunde afvalwater efficiŽnter kan getransporteerd en gezuiverd worden. Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is;

een lager drinkwaterverbruik. Wanneer u gratis hemelwater gaat gebruiken, in plaats van drinkwater, reduceert u het gebruik van dit kostbare drinkwater en kan u een belangrijke besparing realiseren op de drinkwaterfactuur VMW.

Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:

opvang voor hergebruik;

infiltratie op eigen terrein;

buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de openbare riolering voor afvalwater.


INDIVIDUEEL TE OPTIMALISEREN BUITENGEBIED (ROOD)

 

Zuiveringsplicht

Als uw woning in dit gebied ligt, is er geen aansluiting op een operationele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Op dit ogenblik kunnen zich 3 situaties voordoen:

lozing in een riool (in vele gevallen een ingebuisde gracht) die niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie;

lozing in een gracht;

indirecte lozing in de bodem (sterfput).

Het afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Nog aan te leggen IBA's moeten voorzien zijn van het Europese keurmerk CE. Voor BelgiŽ wordt dit geÔntegreerd in het BENOR-certificaat. Meer informatie en een lijst van IBA's die beschikken over dit keurmerk kan u terugvinden op www.certipro.be. Reeds bestaande IBA's die voldoen aan de huidige milieuwetgeving kunnen behouden blijven. De datum waarop deze installaties moeten operationeel zijn, zal in onderling overleg met de gemeente/rioolbeheerder en VMM worden vastgelegd. Indien in het gebouw slechts sporadisch afvalwater wordt geproduceerd kan men eveneens opteren voor een gesloten opvangsysteem (zonder overloop naar oppervlaktewater) met periodieke ophaling.

 

 

Tony Naessens

Pastoor Verrieststraat 83

8570 Ingooigem (Anzegem)

West-Vlaanderen

TEL 056/ 77.56.64

GSM 0475/ 47.44.40

www.tonynaessens.be

 

BTW† BE 0770.027.471

Erk.nr. EP07760

KPRV-20111017-00019

 

Top